غذای کت ها و کف خوارها ocean nutrition algae wafers 75g

محصول جدید

غذای مخصوص چیپس شده از بهرین مواد و اسپیرولینا برای انواع کت ها و کف خوارها

560,000 ریال

این محصول طوری استفاده شود که توسط ماهیان در دو ساعت خورده و کاملا تمام شود. تهیه شده از اسپرولینا و ویتامینها و مواد معدنی و تقویت کننده رنگ ماهیان

محصولات مشابه

Top