کود مایع اسپیشیال 300 ميل tropica specialised

محصول جدید

كود مايع اسپيشيال تروپيكا شامل درشت مغذي ها

300 ميل

2,800,000 ریال

كود مايع اسپيشيال تروپيكا شامل درشت مغذي ها -NPK

مقدار مصرف هر يك ميل و يا هر پاف براي 10 ليتر آب و بصورت هفتگي

محصولات مشابه

Top