پرایم 500 میل سیکم seachem

محصول جدید

-از بین برنده کلر و کلرامین 

-کاهش دهنده نیترات نیتریت و آمونیاک

این محصول دیگر موجود نیست

850,000 ریال

-این محصول آمونیاک موجود در آب را تبدیل به یک ماده ی غیر سمی کرده و آن را از فیلتر بیولوژیکی حذ ف می نماید

-کاهنده ی آمونیاک و نیتریت سمی در سیکل آکواریوم

محصولات مشابه

Top