پناک پی ada

محصول جدید

- یک افزودنی بستر جهت بهبود کیفیت خاک

- 200g

این محصول دیگر موجود نیست

850,000 ریال

- همچنین در زمان کمبود اکسیژن میتوان آن را مستقیما به آب اضافه کرد

-به علت انباشته شدن بستر کف و نرسیدن هوا به ریشه ی گیاهان ازاین محصول استفاده می گردد تا قسمت هوازی در کف آ کواریوم ایجاد شود

- در زمان راه اندازی بستر اضافه کردن آن، باعث کمک به گسترش ریشه گیاهان و رشد سالم آنها میشود

محصولات مشابه

Top